Hans Wipperfürth

Aus: En Stadt voll Minsche

Paveier

Staatse Käls un kein Zebing –
Klink klink, der Hammer klopp!
Öm en Schötz us blöem Linge –
Klink klink, der Hammer klopp!
Flanelle Hemb, Manchesterbotz,
manchmol en der Mul en Notz,
trick alät e Trüppche op.
Klink klink, der Hammer klopp!

Sand un Kies weed opjeschlage –
Klink klink, der Hammer klopp!
Doch ihr Werkzeuch dun se drage –
Klink klink, der Hammer klopp!
Hammer, Bessem, Schöpp un Hau.
un dobei jet en der Mau –
En der Schürrskar fährt de Popp.
Klink klink, der Hammer klopp!

Stein an Stein em flache Boge –
Klink klink, der Hammer klopp!
Jolden kütt der Sand jefloge –
Klink klink, der Hammer klopp!
Lans der Schnor mem Augemoß,
leich jewölv vun Joß zo Joß,
bauen se en kölsche Stroß.
Klink klink, der Hammer klopp!

Jeit et endlich op et Janze –
Klink klink, der Hammer klopp!
Loßen se de Poppe danze –
hopp, hopp, su danz de Popp!
Immer af un immer op,
ieser Föß, doch keine Kopp,
ävver danze, hopp! hopp!, hopp!
Klink klink, der Hammer klopp!

Wo zo Zoch Paveier wore –
Klink klink, der Hammer klopp!
Fährt mer noch en hundert Johre –
Klink klink, der Hammer klopp!
Doch wie flöck de Zick och saus,
maachen se, verkehrsömbraus,
neue Platz för neue Staus.
Klink klink, der Hammer klopp!
Hopp, hopp, su danz de Popp!

Hans Wipperfürth
„En Stadt voll Minsche“
Zum Andenken an Meinen Vater, dem ich mein Kölsch verdanke.
ISBN 3-927658-72-3
rb